Roskino Logo

0
More by: Artyom Ya
Website: Artyom Ya

Logo design based on movie "Bronenosets Potyomkin"