Logo designer: Max Kyshtymov

4
4.333335
3.75
4.42857