Logo designer: Vitaly Ilyasov

4
0
1
1
5
5
4
3
5
5
5
4
5
4.75
4.666665
4.333335